Rezervācijas noteikumi

Rezervācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumi:

Rezervācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir attiecināmi tikai uz gospa.lv piedāvājumu rezervācijas veikšanu. Šie noteikumi nav spēkā, kamēr klients nav nolēmis izmantot GoSPA rezervācijas veikšanas pakalpojumu.

 1. „Sabiedrība” ir SIA Vanilla Travel, reģistrācijas numurs 40103163556, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 11-47, Rīga, LV-1050, tālrunis +371 67242429, epasts: travel@vanillatravel.lv, kura uztur interneta vietni gospa.lv.
 2. „Tiešais pakalpojuma sniedzējs” ir attiecīgā SPA tūrisma pakalpojuma nodrošinātājs (viesnīcas operators).
 3. „Klients” ir ikviena persona, kura, izmantojot interneta vietni gospa.lv, iegādājas pakalpojumus no Sabiedrības.
 4. „Pakalpojums” ir Tiešā pakalpojuma sniedzēja jebkurš sniegts tūrisma pakalpojums.
 5. „Komisijas maksa” ir Sabiedrības piemērota maksa par Sabiedrības sniegtajiem aģenta pakalpojumiem (rezervācija, rezervācijas maiņa, rezervācijas atcelšana u.c.) ja Klients tādus labprātīgi izvēlas. Komisijas maksa ir 15 EUR par vienu noslēgtu līgumu. Ja Klients samaksā Komisijas maksu, Sabiedrība nodrošina atbalstu un turpmāku saziņu ar Tiešo pakalpojuma sniedzēju, tai skaitā, jautājumos par naudas atgriešanu vai Pakalpojuma maiņu.
 6. Sabiedrība ir Tiešā pakalpojuma sniedzēja aģents, kurš interneta vietnē gospa.lv reklamē un pārdod Pakalpojumus, un darbojas kā Tiešā pakalpojuma sniedzēja pārstāvis. Sabiedrība sadarbojas ar Tiešo pakalpojuma sniedzēju, uzrauga Pakalpojuma sniegšanu, palīdz risināt radušos strīdus vai pārpratumus, veic naudas atgriešanu, pakalpojumu maiņu. Tiešais pakalpojuma sniedzējs ir norādīts pie katra konkrētā Pakalpojuma interneta vietnē www.gospa.lv.
 7. Visi līgumi interneta vietnē gospa.lv tiek noslēgti elektroniskā formā. Līgumam piemēro Latvijas Republikas likumus un noteikumiem.
 8. Līgums par Pakalpojumu iegādi ir noslēgts, kad Sabiedrība ir saņēmusi samaksu no Klienta.
 9. Pēc līguma noslēgšanas Klientam uz elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīts Paziņojums, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu. Pirms pirkuma veikšanas interneta vietnē gospa.lv Klientam tiek sniegta izsmeļoša informācija par Pakalpojuma galvenajām īpašībām, cenu, Pakalpojuma lietošanas kārtību, maksāšanas kārtību. Paziņojums ir pierādījums par noslēgtu līgumu un tiesībām izmantot Pakalpojumu. Ja Paziņojumā nav noteikts konkrēts Pakalpojuma izmantošanas datums, konkrētu Pakalpojuma sniegšanas datumu un laiku nosaka Tiešais pakalpojumu sniedzējs.
 10. Paziņojuma par līguma noslēgšanu, ja tajā nav noteikts konkrēts Pakalpojuma sniegšanas datums un laiks, derīguma termiņš ir seši mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
 11. Ja Paziņojums nepienāk Klienta e-pastā 24 stundu laikā, Klientam ir jāvēršas pie Sabiedrības pēc palīdzības – travel@vanillatravel.com.
 12. Sabiedrība nenosaka un nelemj par Tiešā pakalpojumu sniedzēja Pakalpojumu cenām, apkalpošanas kvalitāti un citiem nosacījumiem. Interneta vietnē gospa.lv noradītā viesnīcas kvalitātes kategorija (*) atbilst katras valsts vietējai kvalitātes vērtēšanas sistēmai.
 13. Pakalpojumu izpildi un kvalitāti garantē Tiešais pakalpojuma sniedzējs. Klienta fiziskas personas tiesības ir noteiktas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, ja sniegtais Pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem. Pēc Klienta ierašanas viesnīcā, Klients ievēro viesnīcas noteikumus un pats pārliecinās par līguma izpildes pareizību, kā arī pats vēršas pie viesnīcas apkalpojoša personāla, ja viesnīca līgumu neizpilda pareizi.
 14. Klientam fiziskai personai ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no līguma, neminot iemeslu, tikai tad, ja 1) Pakalpojuma izmantošanai nav noteikts konkrēts datums vai noteikts laika posms vai 2) Pakalpojums jau ir izmantots. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas pēc 14 dienām, sākot no Paziņojuma saņemšanas dienas. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Klients fiziska persona ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa e-pastu) informē Pakalpojumu sniedzēju par lēmumu atteikties no līguma.
 15. Nauda par apmaksātu un neizmantotu Pakalpojumu var tikt atgriezta, ja: 1) Klients -fiziska persona – izmanto atteikuma tiesības, 2) Tiešais pakalpojuma sniedzējs vietu trūkuma dēļ nevar sniegt Pakalpojumu, 3) Tiešais pakalpojuma sniedzējs maina Pakalpojuma būtiskos nosacījumus.
 16. Ja Klients – fiziska persona – izmanto atteikuma tiesības, Sabiedrība no līguma summas ietur 10%, bet ne vairāk kā 15 EUR kā maksājumu par Sabiedrības daļēji izpildīto līgumu.
 17. Visos gadījumos, ja Klientam nepieciešama Pakalpojuma noteikumu maiņa (datums, pakalpojuma saturs u.c.), izmaiņas var notikt tikai atbilstoši Tiešā pakalpojuma sniedzēja noteikumiem un iespējām.
 18. Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Sabiedrības Privātuma politiku: https://gospa.lv/privacy-policy/
 19. Digitālā satura un tā izmantošanas īpašības notiek saskaņā ar Sabiedrības Sīkdatņu politiku: https://gospa.lv/sikdatnu-politika/
 20. Jebkurš strīds starp Klientu un Sabiedrību vai Tiešo pakalpojuma sniedzēju, risināms pārrunu ceļā. Klientam fiziskai personai ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā.
 21. Ja Klients ir iegādājies Pakalpojumu interneta vietnē www.GoSpa.lv, uzskatāms, ka Klients piekrīt šiem noteikumiem.